flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Регламент порядку проведення переговорів з досудового врегулювання спору за допомогою судді

1. Загальні положення

Цей Регламент визначає правові і організаційні засади, основні принципи, порядок  та умови проведення переговорів з досудового врегулювання спору за допомогою судді, повноваження судді, права та обов’язки учасників переговорів під час здійснення переговорів.

2. Визначення термінів

2.1. Переговори з досудового врегулювання спору за допомогою судді – є конфіденційним процесом, метою яких є виключно спроба вирішити спір (весь або його окрему частину) між сторонами у досудовому порядку з економією часу та коштів як сторін, так і держави.

2.2. Суддя, що має право здійснювати досудове врегулювання спору – це професійний суддя Одеського окружного адміністративного суду, що входить до складу відповідної спеціалізації.

   2.3. Справа передана судді для проведення переговорів з досудового врегулювання спору – адміністративний позов (спір), за яким відкрито провадження по справі в Одеському окружному адміністративному суді, сторони якого подали заяву про проведення переговорів з досудового врегулювання спору за допомогою судді.

2.4. Учасники переговорів – сторони (позивач та відповідач) по справі, їх представники, які наділені правом вирішення справи мирним шляхом.

2.5. Інші учасники переговорів – перекладач та спеціаліст, у разі їх необхідної участі. 

2.6. Позитивний результат проведення переговорів – це вирішення спору між сторонами найбільш прийнятним шляхом для сторін (укладення мирової угоди, підписання договору, відмови від позову, визнання позовних вимог, винесення судового рішення по справі, з яким згодні сторони тощо).

3. Основні принципи досудового врегулювання спору.

Переговори з досудового врегулювання спору за допомогою судді здійснюється за принципами:

         3.1. конфіденційності;

         3.2. верховенства права;

         3.3. законності;

         3.4. рівності учасників переговорів;

         3.5. добровільності учасників переговорів.

4. Порядок проведення переговорів з досудового врегулювання спору за допомогою судді.


             
4.1. Для проведення переговорів з досудового врегулювання спору за допомогою судді сторони по справі повинні подати на адресу Одеського окружного адміністративного суду спільну (або кожний окремо) заяву про проведення таких переговорів.

В цій заяві сторона або сторони по справі зазначають не менше  трьох суддів, що мають право здійснювати досудове врегулювання спору, за допомогою яких сторони (сторона) бажали б провести переговори. Якщо справа знаходиться в провадженні судді, що має право здійснювати досудове врегулювання спору та сторони не заперечують щодо проведення переговорів саме з цим суддею, то вони мають право зазначити в заяві лише цього суддю.

 Якщо одна сторона подала таку заяву, то суд повідомляє про це іншу сторону та пропонує також подати аналогічну заяву. Переговори можуть бути проведені лише за заявами обох сторін. Ніхто не може примусити сторону до проведення таких переговорів.

Заява про проведення переговорів може бути подана сторонами (стороною) на будь-якій стадії судового процесу до закінчення з’ясування судом всіх обставин справи, перевірки їх доказами та переходу до судових дебатів.

4.2. Голова Одеського окружного адміністративного суду розглянувши заяви (або спільну заяву), призначає одного із трьох вказаних в цій заяві суддів для проведення переговорів з означеними сторонами та передає заяву призначеному судді. Якщо в заяві зазначений один суддя, в провадженні якої знаходиться справа, голова Одеського окружного адміністративного суду передає заяву цьому судді.

4.3. На час проведення переговорів, з застосуванням порядку визначеному ч.4 статті 156 КАС України провадження по справі зупиняється.

4.4. Призначений суддя погоджує зі сторонами дату та час проведення переговорів, повідомляє про право надати відповідний перелік доказів, письмових обґрунтувань своїх позицій. Суддя враховує думку учасників переговорів щодо визначення дати та часу проведення переговорів з урахуванням розумності строку проведення таких переговорів.

4.5. Переговори відбуваються виключно за згодою сторін, у приміщенні Одеського окружного адміністративного суду в призначений день та час.

4.6. Переговори ведуться в закритому приміщенні, не підлягають гласності, не проводиться жоден звукозапис та відеозапис як технічними засобами суду, так і учасників переговорів, також не ведеться протокол. Будь-яка інформація, отримана під час проведення переговорів, не може бути використана у подальшому.

4.7. Переговори ведуться мовою, найбільш прийнятною для учасників переговорів ( українською чи російською мовами). Також, якщо учасники переговорів не володіють цими мовами, то вони мають право користуватися допомогою перекладача.

4.8. Перед початком проведення переговорів суддя роз’яснює сторонам (учасникам переговорів) їх права та обов’язки, правові наслідки досягнення мирової угоди та безрезультатних переговорів, роз’яснює роль судді у проведенні цих переговорів. Якщо учасникам переговорів зрозумілі їх права, обов’язки та порядок проведення переговорів, суддя надає їм для підписання розписку та угоду (додаток № 1, №2). Угода та розписка також підписуються суддею, який веде переговори. Після цього суддя надає можливість висловити свої позиції та доводи по суті спору кожній стороні.

4.9. Після виступу учасників суддя продовжує ведення переговорів в порядку, який на думку судді, є найбільш прийнятний для досягнення домовленості між сторонами.

4.10. У разі досягнення позитивного результату проведення переговорів, сторони домовляються яким шляхом будуть оформлені результати узгодженого вирішення спору, про що укладається відповідна (усна чи письмова) угода.

4.11. Якщо переговори будуть безрезультатними, то матеріали досудового врегулювання спору, надані учасниками переговорів (перелік доказів, докази, письмові пояснення тощо), повертаються учасникам переговорів, а інші документи (угода, розписка та інше) знищуються судом. Жодний із цих документів не має правової сили. В такому випадку провадження по справі поновлюється, та справа розглядається у судовому порядку, встановленому КАС України.

4.12. У разі невиконання умов домовленості, досягнутих за позитивними  результатами переговорів, кожна із сторін має право звернутися до суду за захистом порушених прав в загальному порядку.

 5. Умови проведення переговорів з досудового врегулювання спору за допомогою судді.

5.1. Сторони самостійно розв’язують спір на взаємних поступках.

5.2. Роль судді полягає у допомозі сторонам врегулювати спір, шляхом надання сторонам можливості дізнатися про думку судді з приводу ситуації (спору), що виникла між сторонами, про факти та законодавство, що стосується предмету спору, судову практику, в мірі, в якій це дозволяє матеріал, доступний судді у переговорах, розглянути варіанти розв’язання спору, які не обов’язково будуть можливими під час судового розгляду справи.

5.3. Всі учасники переговорів та суддя є рівними.

5.4. У разі невзяття участі сторон у переговорах, її представники повинні бути наділені повноваженнями з примирення з визначенням кола та меж таких повноважень.

5.5. Взяття участі у переговорах з досудового врегулювання спору не зменшує та/або не обмежує права особи щодо захисту своїх порушених прав у судовому порядку.

6. Права та обов’язки учасників переговорів

6.1.  Кожний з учасників переговорів у будь-який час має право відмовитись від проведення таких переговорів та продовжити розгляд справи у судовому порядку, встановленому КАС України.

6.2. Під час проведення переговорів учасники переговорів мають право:

6.3. Під час проведення переговорів учасники переговорів зобов’язані:

7. Права та обов’язки судді, який допомагає вести переговори

7.1. Суддя може відмовитись від проведення цих переговорів, якщо бачить, що відсутня перспектива вирішення спору шляхом переговорів.

7.2. Під час проведення переговорів суддя має право:

7.3. Під час проведення переговорів суддя зобов’язаний:

 

Додаток № 1

Розписки сторін та їх представників, та судді.

  1. «Ми, що нижче підписалися, сторони та її представники погоджуємося на проведення переговорів щодо досудового врегулювання спору за допомогою судді. Порядок та умови проведення, права та обов’язки учасників переговорів, та судді роз’яснені, зрозумілі, додаткового роз’яснення не потребують».

 

  1. «Суддя погоджується виконувати функцію судді в процесі переговорів з досудового врегулювання спору».

 

Додаток № 2

Угода

сторін, їх представників та судді.

1.2. Сторони та їх представники визнають та погоджуються, що процес переговорів з врегулювання спору є спробою розв’язати спір за допомогою судді, тому вся інформація, документи та відомості, якими сторони обмінюватимуться в процесі переговорів, а також вся кореспонденція між кожною із сторін та суддею буде мати неупереджений характер та становитиме невід’ємну складову конфіденційного процесу переговорів з врегулювання спору.

1.3. Жодна сторона та її представники не намагатиметься використовувати будь-яку кореспонденцію, інформацію, документи та інші докази, які мали місце в процесі переговорів, в якості фактичних доказів в рамках цієї справи або іншої судової справи, в інших публічно-правових та приватно-правових процедурах.

1.4. Результати роботи судді та матеріали судді, а також кореспонденція, що мала місце в процесі переговорів, мають конфіденційний характер.

1.5. Жодна сторона та її представники не намагатиметься викликати суддю в якості свідка в рамках цієї справи чи будь-яких інших справ та процесуальних дій, пов’язаних зі спором, що був предметом переговорів з досудового врегулювання спору. Суддя не буде виступати в якості сторони та іншого учасника процесу у будь-яких справах, процесуальних діях, пов’язаних з предметом переговорів з досудового врегулювання спору.

1.6. Сторони та їх представники визнають та погоджуються, що Суддя не є юридичним радником тієї чи іншої сторони процесу, а діє виключно в якості судді Одеського окружного адміністративного суду відповідно до Регламенту, який регулює порядок та умови проведення переговорів з досудового врегулювання спору.

1.7. Сторони та їх представники підтверджують та погоджуються, що вони беруть участь у процесі переговорів з досудового врегулювання спору виключно на добровільних засадах.

1.8. Сторони та їх представники погоджуються щодо того, що суддя матиме доступ до матеріалів справи, наявних документів у справі, а також може запросити додаткові документи з метою зрозуміння теоретично-правової засади розгляду предмету спору та фактичних обставин по справі. 

 

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ ПЕРЕГОВОРІВ

 ПІДПИС СУДДІ

 

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за телефоном:

(048) 705-57-83 Бойко Надія Дмитрівна